Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01.04.2016 do 31.07.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 –Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród Studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz Studentów.

Cele szczegółowe projektu obejmują:
- podniesienie umiejętności adaptacyjnych na rynku pracy, identyfikacji swoich zasobów i predyspozycji oraz dostosowania ich do wymagań pracodawców,
- rozwój specjalistycznych kompetencji zawodowych,
- rozwój kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

W ramach projektu realizowane będą:
- indywidualne Bilanse Kompetencji przy wsparciu doradcy zawodowego,
- szkolenia certyfikowane: indywidualnie wybrane zgodnie z potrzebami poszczególnych osób oraz szkolenia warsztatowe z umiejętności miękkich w małych grupach certyfikowane egzaminami zewnętrznymi,
- warsztaty, zajęcia dodatkowe z pracodawcami oraz zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej.

Planowane (wybrane) efekty projektu:
- 52 Studentki i Studentów będzie objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,
- 52 Studentki i Studentów podniesie kompetencje zawodowe, komunikacyjne, informatyczne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 28 Studentek i Studentów po zakończeniu udziału w projekcie będzie kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub podejmie zatrudnienie w ciągu  6 miesięcy od zakończenia kształcenia.

Wartość projektu:
494 545,00 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 416 802,50 PLN.

Warunkiem udziału w projekcie jest:
- posiadanie statusu Studenta Społecznej Akademii Nauk w Łodzi ostatniego roku na kierunku Zdrowie Publiczne,
- złożenie deklaracji uczestnictwa we wszystkich proponowanych formach wsparcia,
- udzielenie wymaganych danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie.

W ramach projektu zrealizowane będą:

Indywidualne Bilanse Kompetencji

Wszyscy Studenci uczestniczący w projekcie uzyskają konsultacje doradcy zawodowego i pomoc w identyfikacji swoich zasobów, umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz wskazanie potrzeb podniesienia określonych kompetencji.

Bilanse Kompetencji będą punktem wyjścia do realizacji planów kariery zawodowej z uwzględnieniem dostosowania własnych kompetencji do zmieniających się wymagań rynku pracy dzięki uczestnictwu we wszystkich oferowanych formach szkoleniowych oraz wskazań do samodzielnego kształcenia w przyszłości (Lifelong learning).

Bilanse Kompetencji będą przeprowadzane dwukrotnie: na początku projektu oraz po zakończeniu zaplanowanych szkoleń, warsztatów czy zajęć dodatkowych.

Szkolenia i warsztaty certyfikowane

Każda osoba uczestnicząca w projekcie będzie miała możliwość uczestniczenia w indywidualnie dedykowanym szkoleniu zawodowym lub wybranym szkoleniu w małych grupach zakończonym certyfikatem zewnętrznym. Szkolenia w małych grupach będą dotyczyć rozwijania umiejętności miękkich. Przykładowe tematy (do wyboru): „Budowanie zespołu”, „Zarządzanie potencjałem zespołu”, „Zarządzanie sobą w czasie”, „Zarządzanie konfliktem w zespole”, „Wystąpienia publiczne”, „Emisja głosu i mowa ciała”, „Komunikacja interpersonalna”.

Warsztaty, zajęcia dodatkowe z przedsiębiorcą – ekspertem i zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej

Dla wszystkich Studentek i Studentów uczestniczących w projekcie zorganizowane będą warsztaty, zajęcia dodatkowe z przedsiębiorcą – ekspertem i zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej. Celem zajęć jest nabycie lub podniesienie kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej Absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne. Wybór kompetencji i tematów zajęć poprzedzony został badaniami potrzeb kompetencji wśród Studentów kierunku oraz rynku pracy.

Zaplanowane tematy zajęć:

„Odnowa biologiczna” – zajęcia przygotowują do pracy w placówkach odnowy biologicznej. Tematyka: sposoby pielęgnacji ciała, masaże, zastosowanie zabiegów: krioterapii, ultradźwięków, fitoterapii, aromaterapii.

„Coaching klienta placówki medycznej, Wellness&SPA” - zajęcia przygotowują do profesjonalnej obsługi pacjentów i klientów placówki medycznej. Tematyka: sposoby radzenia sobie ze stresem i zachowań wobec pacjentów trudnych, komunikacja wewnętrzna, rozwiązywanie konfliktów, standardy i zasady obsługi pacjentów, coaching w pracy zawodowej.

„Biznesplan placówki medycznej, Wellness&SPA” – zajęcia przygotowują do planowania i budowania biznesplanu specyficznego dla sektora. Tematyka: składniki planowania i tworzenia biznesplanu, treść, opis, struktura biznesplanu, czynniki wewnętrzne i czynniki otoczenia, planowanie przedsięwzięć, prognozy finansowe.

„Marketing internetowy placówki medycznej, Wellness&SPA” – zajęcia przygotowują do optymalnego wykorzystania informatycznych form marketingu sektora ochrony zdrowia. Tematyka: analizowanie trendów na rynku, instrumentarium marketingowe (np. media społecznościowe). przegląd i sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych, marketing relacji, tworzenie i administrowanie stronami www.

„Analiza rynku ochrony zdrowia, Wellness&SPA” – zajęcia przygotowują do profesjonalnego analizowania rynku sektora ochrony zdrowia i szacowania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Tematyka: metodologia badań, metody i narzędzia badawcze, identyfikowanie i analizowanie relacji pomiędzy konkurującymi podmiotami, mapy grup strategicznych, badania segmentacyjne, konkurencyjność produktów i przedsiębiorstw, czynniki zachowań nabywców.

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403

Telefon

42 664 66 76 lub 42 664 66 10